Política de privacidade

En cumprimento do establecido na RGPD, informámoslle que os seus datos serán tratados nos nosos ficheiros, coa finalidade do mantemento e cumprimento da relación coa nosa entidade, incluíndo o envío de comunicacións no marco da citada relación.

 

Así mesmo, os seus datos serán cedidos en todos aqueles casos en que sexa necesario para o desenvolvemento, cumprimento e control da relación coa nosa entidade ou nos supostos en que o autorice unha norma con rango de lei. En cumprimento da RGPD pode exercitar o seu dereitos ARCO ante LINCKIA INTEGRIA S.L., con dirección en Praza do Seixo Nº 1036740 Tomiño – Pontevedra achegando fotocopia do seu DNI.

 

O contido desta comunicación, así como o de toda a documentación anexa, está suxeita ao deber de segredo e vai dirixida unicamente ao seu destinatario. No caso de que vostede non fose o destinatario, solicitámoslle que nolo indique e non comunique o seu contido a terceiros, procedendo á súa destrución.

 

O prestador de servizos da sociedade da información deberá ter en conta que, ademais da información que facilite aos destinatarios do servizo a través da súa “Política de Privacidade”, deberá dispoñer de textos legais adicionais relativos a outras normativas de obrigado cumprimento, tales como, sen carácter limitativo ou excluínte, condicións xerais da contratación, propiedade intelectual e industrial, condicións de utilización da páxina web e responsabilidades respecto diso, ou o que a propia Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico poida establecer en calquera outros preceptos á marxe do seu artigo 10 ou mesmo completar a información que, en relación a este, fose necesaria.