Aviso legal

O presente Aviso Legal regula as condicións xerais de acceso e utilización do sitio web accesible na dirección URL https://feiradoviño.gal (en diante, o sitio web), que Linckia Integria S.L. pon a disposición dos usuarios da Internet. A utilización do sitio web implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal. En consecuencia, o usuario do sitio web debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar a web, xa que o texto podería sufrir modificacións a criterio do titular da web, ou por mor dun cambio lexislativo, xurisprudencial ou na práctica empresarial.

 

1 – TITULARIDADE DO SITIO WEB

Nombre ou razón social: Linckia Integria S.L.
Nome do titular: Jorge de los Bueis Mellado
Domicilio social: Praza do Seixo, 10 1º andar
Poboación: Tomiño
Provincia: Pontevedra
C.P.: 36770
C.I.F./D.N.I.: B94159860
Teléfono de contacto: 986623568
Enderezo electrónico: info@linckia.es
Registro mercantil: Pontevedra en el tomo 4206, folio 85, hoja PO-6232

 

2 – OBXECTO

O sitio web facilita aos usuarios do mesmo o acceso a información e servizos prestados por Linckia Integria S.L. a aquelas persoas ou organizacións interesadas nos mesmos.

 

3 – ACCESO E UTILIZACIÓN DA WEB

3.1.- Carácter gratuíto do acceso e utilización da web.
O acceso á web ten carácter gratuíto para os usuarios da mesma.
3.2.-Rexistro de usuarios.
Con carácter xeral o acceso e utilización da web non esixe a previa subscrición ou rexistro dos usuarios da mesma.

 

4 -CONTIDOS DA WEB

O idioma empregado polo titular na web será o galego. Linckia Integria S.L. non se responsabiliza da non comprensión ou entendemento do idioma da web polo usuario, nin das súas consecuencias.
Linckia Integria S.L. poderá modificar os contidos sen previo aviso, así como suprimir e cambiar estes dentro da web, como a forma en que se accede a estes, sen xustificación algunha e libremente, non responsabilizándose das consecuencias que os mesmos poidan ocasionar aos usuarios.
Prohíbese o uso dos contidos da web para promocionar, contratar ou divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas sen a autorización de Linckia Integria S.L., nin remitir publicidade ou información valéndose para iso dos servizos ou información que se poñen a disposición dos usuarios, independentemente de se a utilización é gratuíta ou non.
As ligazóns ou hiperenlaces que incorporen terceiros nas súas páxinas web, dirixidos a esta web, serán para a apertura da páxina web completa, non podendo manifestar, directa ou indirectamente, indicacións falsas, inexactas ou confusas, nin incorrer en accións desleais ou ilícitas en contra de Linckia Integria S.L..

 

5 – LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE

Tanto o acceso á web como o uso inconsentido que poida efectuarse da información contida na mesma é da exclusiva responsabilidade de quen o realiza. Linckia Integria S.L. non responderá de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que puidesen derivarse do devandito acceso ou uso. Linckia Integria S.L.non se fai responsable dos erros de seguridade, que se poidan producir nin dos danos que poidan causarse ao sistema informático do usuario (hardware e software), ou aos ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia de:
– a presenza dun virus no ordenador do usuario que sexa utilizado para a conexión aos servizos e contidos da web,
– un mal funcionamiento do navegador,
– e/ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.
Linckia Integria S.L. non se fai responsable da fiabilidade e rapidez dos hiperenlaces que se incorporen na web para a apertura doutras. Linckia Integria S.L. non garante a utilidade destas ligazóns, nin se responsabiliza dos contidos ou servizos aos que poida acceder o usuario por medio destas ligazóns, nin do bo funcionamento destas webs.
Linckia Integria S.L. non será responsable dos virus ou demais programas informáticos que deterioren ou poidan deteriorar os sistemas ou equipos informáticos dos usuarios ao acceder á súa web ou outras webs ás que se accedeu mediante ligazóns desta web.

 

6 – EMPLEO DA TECNOLOXÍA “COOKIE”

A web emprega cookies, pode consultar a nosa Política de Cookies, que respecta en todo momento a confidencialidade e intimidade do mesmo.

 

7 – PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Son propiedade de Linckia Integria S.L., todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual da web, así como dos contidos que alberga. Calquera uso da web ou os seus contidos deberá ter un carácter exclusivamente particular. Calquera outro uso que supoña a copia, reprodución, distribución, transformación, comunicación pública ou calquera outra acción similar, de todo ou parte dos contidos da web, polo que ningún usuario poderá levar a cabo estas accións sen a autorización previa e por escrito de Linckia Integria S.L..

 

 8 – POLÍTICA DE PRIVACIDADE Y PROTECCIÓN DE DATOS

Linckia Integria S.L. garante a protección e confidencialidade dos datos persoais, de calquera tipo que nos proporcionen as nosas empresas clientes de acordo co disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal.
Todos os datos facilitados polas nosas empresas clientes a Linckia Integria S.L. ou ao seu persoal, serán incluídos nun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal creado e mantido baixo a responsabilidade de Linckia Integria S.L., imprescindibles para prestar os servizos solicitados polos usuarios.
Os datos facilitados serán tratados segundo o Regulamento de Medidas de Seguridade (Real Decreto 1720/2007 do 21 de Decembro), neste sentido Linckia Integria S.L. adoptou os niveis de protección que legalmente se esixen, e instalou todas as medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perdida, mal uso, alteración, acceso non autorizado por terceiros. Con todo, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade na Internet non son inexpugnables. En caso en que considere oportuno que se cedan os seus datos de carácter persoal a outras entidades, o usuario será informado dos datos cedidos, da finalidade do ficheiro e do nome e dirección do cesionario, para que dé o seu consentimento inequívoco respecto diso.
En cumprimento do establecido na RGPD, o usuario poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Para iso debe de contactar connosco en info@linckia.es.

 

9 – LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN COMPETENTE

O presente Aviso Legal interpretarase e rexerá de conformidade coa lexislación española. Linckia Integria S.L. e os usuarios, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense ao dos xulgados e tribunais do domicilio do usuario para calquera controversia que puidese derivarse do acceso ou uso da web. No caso de que o usuario teña o seu domicilio fóra de España, Linckia Integria S.L. e o usuario, sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais do domicilio de Linckia Integria S.L..